Algemene voorwaarden

Waardevol Gevoel / d.d 01-01-2024

Behandelovereenkomst

Als je na het intakegesprek een nieuwe afspraak maakt voor een vervolgsessie en we dus van start gaan met een traject, is er sprake van een behandelovereenkomst.

De behandelovereenkomst is tweeledig:
– Wij gaan als cliënt en psycholoog een behandelrelatie met elkaar aan voor een bepaalde periode. Deze periode bestaat uit een vast aantal sessies, die onderdeel uitmaken van het traject waar je voor gekozen hebt. Het aantal sessies staat bij het traject genoemd. De frequentie van de sessies staat niet vast, maar wordt in onderling overleg afgestemd.
– Het traject heeft betrekking op de door jou aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Er zal geëvalueerd worden om de voortgang van het traject te bespreken en het vervolg te bepalen. Indien nodig kunnen de hulpvraag en behandeldoelen worden bijgesteld.

Beëindiging

De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
1. In gezamenlijk overleg besluiten we dat er geen sessies meer nodig zijn;
2. Je geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat je geen nieuwe sessies meer wilt afspreken;
3. Ik kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik de overeenkomst voortzet.
4. Als ik van mening ben dat in verband met de problematiek begeleiding elders beter op zijn plaats is.
De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij wij dat anders hebben afgesproken. Indien hiervan sprake is, wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

Aard van de dienstverlening

Alle diensten zijn inspanningsverbintenissen, gericht op inzicht en bewustwording. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Ik kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

Informatieverstrekking

Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dien je vooraf aan mij te verstrekken. Zoals bijvoorbeeld medicijngebruik en eerdere (psychologische) behandelingen en/of diagnoses. Ook tijdens het begeleidingstraject ben je zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van gezondheid, NAW gegevens et cetera.

Je bent verantwoordelijk voor je eigen proces. Dit betekent dat als je vindt dat de behandeling niet helpt, je iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, je dit zelf aangeeft.

Vervanging

Op het moment dat ik ziek ben, vindt er geen vervanging plaats. De sessie gaat dan niet door en wordt in overleg met jou naar een andere datum/tijd verplaatst.

In geval van langdurige ziekte wordt in overleg vervanging geregeld, of wordt de begeleiding stopgezet.

Annuleren van een afspraak

Wanneer je niet kan komen op een afspraak, dien je dat minimaal twee werkdagen (meer dan 48 uur) voor de afspraak door te geven. Wanneer je niet op tijd van tevoren afzegt of als je niet op de afspraak verschijnt, worden er kosten voor die afspraak in rekening gebracht. De kosten bedragen €60,00.

Betaling

Wanneer je kiest voor een traject, zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden. Mocht na dit intakegesprek besloten worden geen traject aan te gaan, dan worden enkel de kosten van een intake in rekening gebracht. 

Mocht na het intakegesprek besloten worden om voor een ander traject te gaan dan waarvoor je je hebt aangemeld, dan worden de kosten van dat nieuwe traject in rekening gebracht. De tarieven van de verschillende trajecten staan vermeld op mijn website.

Na het intakegesprek ontvang je (digitaal) een factuur. Dit kan óf een factuur zijn voor enkel de intake, óf een factuur voor het traject waarvoor je gekozen hebt. Deze dien je binnen 14 dagen te betalen. Bij de tweede herinnering worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. De extra gemaakte kosten worden aan jou doorberekend.

Mocht je de kosten van het traject in termijnen willen betalen, geef dat dan bij mij aan. Dan kijken we samen wat passend is bij jou.

Restitutie

Als je de factuur van het traject dat we zijn aangegaan al hebt voldaan, maar het traject vroegtijdig wordt beëindigd volgens eerder genoemde manieren en omstandigheden (zie kopje ‘Beëindiging’), dan is gedeeltelijke restitutie mogelijk. 

Vergoedingen

Om vrij te kunnen coachen en een behandeling op maat te kunnen bieden, heb ik er bewust voor gekozen geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars en instanties. Dit betekent dat de kosten volledig voor eigen rekening zijn en je deze dus niet kunt declareren.

Privacy

Alles wat wij met elkaar bespreken, blijft binnen de vier muren van de spreekkamer. Er wordt geen informatie aan derden verstrekt. Alle aantekeningen die ik tijdens en/of na de sessie maak, worden zonder naam en toenaam bewaard, zodat deze niet te herleiden zijn naar jou. Je hebt het recht ten allen tijde deze aantekeningen op te vragen en in te zien.

Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw dossier.

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor schade bij de cliënt:
1. die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de cliënt aanwezige fysieke gesteldheid of geestelijke gemoedstoestand;
2. doordat ik ben uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens (zie ook het kopje ‘Informatieverstrekking’);
3. door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een sessie;
4. voor schade die is ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Vrijwaring

Derden kunnen aan mijn dienstverlening geen rechten ontlenen.

Scroll naar boven